banner
*-* ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1401 *-*
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ooเกี่ยวกับบทเรียน

แบบฝึกหัดบทที่ 8 เรื่อง พันธะเคมี

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

1.พันธะเคมี คือ อะไร
การรวมตัวของอะตอม
 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม
 การรวมตัวของโมเลกุล
การรวมตัวของอะตอมหรือของโมเลกุล 

2.การเกิดพันธะเคมีเนื่องจากอนุภาคของสาร เหตุใดจึงเกิดพันธะเคมี
อนุภาคของสารต้องการให้อิเล็กตรอน
อนุภาคของสารต้องการรับอิเล็กตรอน
 อนุภาคของสารต้องการใช้อิเล็กตรอน
ต้องการจัดอิเล็กตรอนวงนอกสุดให้ครบ 8
3. อะตอมของธาตุใดที่อยู่ในสภาพที่เสถียร
ฮีเลียม
ไนโตรเจน
ไฮโดรเจน
อาร์ซินิก
4. การเกิดสารไอออนิกจะเกิดจากธาตุประเภทใดรวมตัวกัน
โลหะกับโลหะ
โลหะกับอโลหะ
 อโลหะกับอโลหะ
เกิดได้ทั้งโลหะ อโลหะ และกึ่งอโลหะ
5.พันธะโควาเลนต์มีกี่ชนิด
3
6
9
12

6.พันธะเคมีแบ่งออกตามลักษณะการเกิดพันธะเคมีได้กี่ชนิด
3
4
5
6
7. สารใดที่ไม่ใช่สารโครงผลึกร่างตาข่าย
เพชร
แกรไฟต์
ทราย
หินปูน  

8.สารข้อใดไม่จัดเป็นอัลลอย
นาก
ทองเหลือง
ตะกั่วบัดกรี
ทังสเตน

9.แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลมี่กี่ชนิด
2
3
4
5
10.พันธะเดี่ยว คือ
พันธะที่เกิดจากอะตอมคู่สร้างพันธะใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่
พันธะที่เกิดจากอะตอมคู่สร้างพันธะใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 2 คู่
พันธะที่เกิดจากอะตอมคู่สร้างพันธะใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 3 คู่
พันธะที่เกิดจากอะตอมคู่สร้างพันธะใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 4 คู่

 

      
 
 ooจุดประสงค์รายวิชา
 ooคำอธิบายรายวิชา
 ooมาตรฐานรายวิชา
 ooบทเรียน
        บทที่ 6
        บทที่ 7
        บทที่ 8
 oo แบบทดสอบ
 oo แบบทดสอบก่อนเรียน
 oo แบบทดสอบหลังเรียน
 oo แบบฝึกหัด
 oo แบบฝึกหัดบทที่ 6
 แบบฝึกหัดบทที่ 7
 แบบฝึกหัดบทที่ 8
ooเว็บอื่น ๆ
 กูเกิ้ลด็อทคอม
 กระทรวงวิทยาศาสตร์
 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 คณะวิทยาศาตร์จุฬาฯ
 เด็กดีดอทคอม
เว็บบอร์ด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
By : Wilai Triaidongplong Diploma 2/2 computer