banner
*-* ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1401 *-*
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เกี่ยวกับบทเรียน
 
 จุดประสงค์รายวิชา
บทที่ 7
 ooคำอธิบายรายวิชา
สมบัติของสารและตารางธาตุ
 ooมาตรฐานรายวิชา   แนวคิด
 ooบทเรียน
  
       tt บทที่ 6           สสาร คือ สิ่งต่างๆ ที่มีมวลและน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ สามารถสัมผัสได้ สาร คือ เนื้อของ
        บทที่ 7         สสารที่ชี้เฉพาะเจาะจง ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีสมบัติเฉพาะแต่ละชนิด สมบัติของสารมี 2
        บทที่ 8         แบบ คือ สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี การจำแนกประเภทของสารเป็นเกณฑ์
 ooแบบทดสอบ         การแบ่งแบ่งได้เป็นสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม สารเนื้อเดียวแบ่งย่อยเป็นธาตุ สารประกอบ
 ooแบบทดสอบก่อนเรียน         สารละลาย ส่วนสารเนื้อผสมแบ่งย่อยได้เป็น สารแขวนลอยและคอลลอยด
 ooแบบทดสอบหลังเรียน                 ตารางธาตุ คือ การนำธาตุมาจัดหมวดหมู่ โดยใช้เลขอะตอมและสมบัติของธาตุ
 แบบฝึกหัด         เป็นเกณฑ์การจัดธาตุในตารางถูกจัดไว้ 2 แบบ คือ จัดตามแนวนอนเรียกว่าคาบ และ
 แบบฝึกหัดบทที่ 6         และจัดตามแนวตั้งเรียกว่าหมู่ ธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันจะมีจำนวนระดับพลังงานเท่ากัน
 แบบฝึกหัดบทที่ 7         ส่วนธาตุ ที่อยู่ในหมู่เดียวกันมีจำนวนเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน และมีสมบัติเหมือน ๆ กัน
 แบบฝึกหัดบทที่ 8  
ooเว็บอื่น ๆ
  สาระการเรียนรู้
 กูเกิ้ลด็อทคอม  
 กระทรวงวิทยาศาสตร์         1. สะสารและสมบัติของสาร
 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์         2. การจำแนกประเภทสาร
 คณะวิทยาศาตร์จุฬาฯ         3. สารเนื้อเดียวประเภทธาตุสารประกอบ และ สารละลาย
 เด็กดีดอทคอม         4. สารเนื้อผสมประเภทสารแขวนลอย และคอลลอยด์
เว็บบอร์ด         5. ตารางธาตุ
          6.ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุกับตารางธาตุ
   
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
                                  
By : Wilai Triaidongplong Diploma 2/2 computer